Reklamační řád

Icon_17 


Stručný přehled, jak postupovat správně při reklamaci:

Vyzkoušeli jste před reklamací základní postupy na řešení problému?
V spostu situacích stačí zařízení restartovat, vypnout/zapnout, smazat aplikaci/nainstalovat ji znovu, odpárovat zařízení a znovu jej připárovat.
Zkusit věc s jiným zařízením a zjistit tak zdali neni chyba třeba na opačné straně.
Kontaktovat nás přes email nebo telefon pro získaní rady.
Podívat se do popisu produktu, kde jsou tipy a triky, odkaz s pomocí.

Kam zboží zaslat k reklamaci?
Zboží v tuto chvíli lze zaslat pouze poštou na adresu provozovny společnosti pokud se strany nedohodnout jinak.
Doporučujeme tedy využít služeb České pošty a zaslat zboží zpět na:

Adresa provozovny:

iStage One s.r.o.
Reklamace
Čestmírova 147/6
Praha 4
140 00

Tel.: 702 367 367

Jaké dokumenty přiložit?
K reklamovanému zboží přiložte dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE (pdf, 59 kB) 

a kopii nákupního dokladu, který jste obdrželi.

****************************************************
*UPOZORNĚNÍ*
Naše kancelář je k dispozici Po-Pá (9-17h)
V případě, že nám zásilka nebude doručena na adresu dle instrukcí zde na stránce, neneseme žádnou zodpovědnost jakožto příjemce za nedoručení Vaši žádosti.
ZÁSILKU NADEPIŠTE V PŘESNÉM TVARU DLE POKYNŮ.
****************************************************Zařízení nesmí být blokováno a musí být odhlášeno od uživatelského účtu
Zkontrolujte, že zařízení není nijak zamknuté a připárované k Vašemu uživatelskému účtu (Apple iCloud, Google, Xiaomi, Bluetooth párování,..) nebo zařízení, není chráněno bezpečnostním heslem, gestem nebo PIN kodem.
Například chytrý náramek Xiaomi je zapotřebí odpárovát z aplikace MiFit, vyzkoušejte tedy zdali je odemčený - volný pro nové párování.
Zařízení pokud je uzamčeno, nemůžeme otestovat ani jej zablokované zaslat k výrobci.

 

Reklamované zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
(zboží nestačí hodit do papírové obálky, je zapotřebí jej zabalit do ochranné bublinkové folie nebo papíru)

Napište nám, že můžeme Vaši zásilku očekávat, urychlíte tak i průběh vyřízení žádosti. 


FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE


Reklamační řád:

1.   Úvodní ustanoveníPráva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Tento reklamační řád je možné také stáhnout zde:  Reklamační řád

Prodávajícím je:

iStage One s.r.o.
Revoluční 1082/8
110 00 Praha 1
Česká republika

IČ: 05130301

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech: ­ 

 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím, ­ 
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), ­
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.


Kupující převzetím zboží a obdržením dokladu o koupi (příp. také záručního listu) od prodávajícího,souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 

2.   Záruční podmínkyKupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším. 


Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. 

Zákon přímo neukládá kupujícímu za povinnost, předložit při reklamaci prodejní doklad, je ale vhodné prodejci dokázat, že jste věc koupil(a) u něj, resp. kdy. Proto doporučujeme reklamované zboží zaslat s dokladem o koupi, který Vám byl při koupi zboží vydán nebo zaslán v poštovní zásilce spolu se zbožím. Urychlíte tím průběh reklamace a umožníte nám snadnější identifikaci Vámi reklamovaného výrobku 


Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost. 


Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé používáním v rozporu s uživatelskou příručkou. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Dále se záruka nevztahuje na závady způsobené:

• mechanickým způsobem
• korozí či oxidací
• elektrickým přepětím v rozvodné síti
• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou
• provedením neodborného zásahu či změnou parametrů
• řírodními živly, nebo vyšší mocí (povodně atd.)• použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství

V případě reklamace notebooků, mobilních telefonů, tabletů, paměťových zařízení či jiných počítačových systémů nebo zařízení pro ukládání dat nenese prodávající odpovědnost za obsah a data uložená na takovém uložišti a taktéž nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zneužití dat. V případě reklamace neprovádí prodávající zálohování dat nebo obnovu dat.

Kupující je povinen provádět pravidelné systematické zálohování dat na jiné uložiště. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy je reklamace řešena výměnou zboží za nové, původní zboží se nevrací.


 

3.   Záruční lhůta Prodávající vždy vydá kupujícímu doklad o zakoupení výrobku s uvedením data prodeje výrobku, o jaký výrobek se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán. Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny. Záruční lhůta se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě nebo prodejním dokladu.

Zákonná záruční doba je 24 měsíců pro nové zboží.. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 10 měsíců.

U použitého zboží platí záruka 12 měsíců, pokud nebyla sjednána na dobu delší.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat. 

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím. 

 


Všem našim zákazníkům nabízíme možnost důkladného vyzkoušení a otestování u nás zakoupeného použitého zboží. Na veškeré použité zboží poskytujeme zcela nad rámec požadavků uvedených v Občanském zákoníku třídenní smluvní záruku k vyzkoušení věci. Pokud se v průběhu třídenního užívání zboží objeví vada, která snižuje možnost využití a upotřebení věci nebo ji jinak znehodnocuje může kupující od kupní smlouvy odstoupit a žádat zpět peníze.

Tato smluvní záruka se nevztahuje na závady vzniklé používáním v rozporu s uživatelskou příručkou. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Smluvní záruku musí kupující uplatnit do tří kalendářních dnů ode dne převzetí zboží (uvedeném na dokladu o koupi nebo záručním listě).

Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

 

4.   Místo uplatnění


 
Reklamaci můžete uplatnit těmito způsoby:

 • 1)  zasláním na adresu provozovny: iStage One s.r.o., Čestmírova 147/6, Praha 4, PSČ: 140 00

 • 2)  osobním doručením na adresu výdejny: iStage One s.r.o., Čestmírova 147/6, Praha 4, PSČ: 140 00
   

Vzhledem k tomu, že na uvedené adrese není kamenná provozovna se stálou otevírací dobou, doporučujume při využití osobního předání reklamace - bod 2), kontaktovat nás vždy předem, za účelem vzájemné dohody. 

V případě zaslání reklamovaného zboží na adresu, doporučujeme zásilku zaslat prostřednictvím České pošty jako pojištěnou doporučenou zásilku. 

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku.  

5.   Postup řešení reklamací


 
V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Kupující musí k reklamaci předložit doklad o nákupu zboží (příp. záruční list, nebo jinak prokázat že zboží zakoupil u nás)
. Prodávající není povinen opravit vady zboží, na které se nevztahuje záruka a které bylo reklamováno neoprávněně. Stejně tak není povinen opravit zboží po záruční době. Prodejce v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje.
 

Práva z odpovědnosti za vady věci musí být uplatněna v záruční době, jinak zaniknou. Prodávající rozhodne o reklamaci (tj. jestli reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace) ihned po obdržení reklamace, ve složitých případech do tří pracovních dnů s tím, že do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení reklamované vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající nebo jeho pověřená servisní organizace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit, v takovém případě bude kupujícímu vystaven dobropis a vráceny peníze. V případě slevy nelze později tuto vadu znovu reklamovat.
 

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit, v takovém případě bude kupujícímu vystaven dobropis a vráceny peníze. Stejná práva může kupující uplatnit, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.


Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena
, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. 

Po marném uplynutí 30 dnů ode dne reklamace má klient práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou, tj. na výměnu zboží, poskytnutí přiměřené slevy nebo odstoupení od kupní smlouvy a vystavení dobropisu. 

6.   Jakos při převzetí


 
Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:
 

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • ­zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
   

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 


 

7.   Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a 

nepodstatným porušením smlouvyOdpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle odstavce 6. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. 

 

8.   Náklady reklamace a řešení sporůJe-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady. 9.   Smluvní záruka za jakost


 

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného. 

 

10.   Závěrečné ustanoveníReklamace se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.1. 2014 a v plném rozsahu ruší reklamační řády předešlé. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Veškeré údaje získané od zákazníků užívá prodávající výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují informace vyžádané orgány činnými v trestním řízení.

 

V případě, že potřebujete s čímkoli poradit, kontaktujte nás!